Algemene voorwaarden

1. Partijen.
MOStudio; opdrachtnemer, ontwikkelaar en bouwer van het MOScloud-pakket, levert web hosting en internetdiensten.
Gebruiker; opdrachtgever en gebruiker van het MOScloud-pakket, gebruiker van de internetdiensten.

2. Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle MOScloud leveringen en diensten door MOStudio. Door het plaatsen van een bestelling of op een andere wijze een opdracht geven aan MOStudio houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden worden aanvaard door de gebruiker.

3. Afwijkingen t.o.v. de overeenkomst.
Aanvullende wensen en/of omstandigheden die leiden tot extra werk worden door gebruiker vergoed op basis van het aantal extra bestede uren tegen het geldende uurtarief. MOStudio zal de gebruiker hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen met een inschatting van het aantal uren en kosten.

4. Duur van de overeenkomst en beëindiging van de overeenkomst
De duur van de overeenkomst is één jaar. Daarna kan de overeenkomst per jaar kan worden verlengd of worden beëindigd. Een verlengingsfactuur wordt minimaal 6 weken voor het aflopen van de termijn toegestuurd. Bij tijdige betaling wordt de overeenkomst met één jaar verlengd. Bij niet of te late betaling wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

5. Gegevensverstrekking.
De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht tijdig worden verstrekt aan MOStudio. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de gebruiker de gegevens ter beschikking heeft gesteld.

6. Levering.
De door partijen afgesproken levertermijn is geen fatale termijn.

7. Overmacht.
MOStudio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de gebruiker indien MOStudio daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MOStudio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MOStudio niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. MOStudio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MOStudio zijn verbintenis had moeten nakomen.

8. Betaling en incasso.
Alle facturen dienen door de gebruiker in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities te worden voldaan. Bij gebreke van de specifieke condities dient de gebruiker binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Indien de gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald bij de gebruiker.
MOStudio behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de gebruiker, de website of internetapplicatie voor onbepaalde tijd te sluiten of te vervangen voor een mededeling en databasediensten evenals andere diensten op te schorten tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan door de gebruiker.

9. Eigendomsbehoud.
Het door MOStudio geleverde product of dienst blijft eigendom van MOStudio. Het geleverde mag door de gebruiker niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt, te verpanden of op een andere wijze te verpanden.

10. Intellectueel eigendom.
MOStudio behoudt zich, op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die MOStudio toekomen. MOStudio heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van MOStudio voor schade op grond van een overeenkomst met de gebruiker is altijd beperkt tot het bedrag van het MOStudio toekomende honorarium.
MOStudio is uitsluitend aansprakelijk voor directie schade, niet voor vervolgschade.
MOStudio is niet aansprakelijk voor het in gebreken blijven van internetproviders en/of hostingproviders, zoals bijvoorbeeld problemen met de bereikbaarheid van (delen van) de website of het niet of beperkt functioneren van email diensten, ook niet wanneer MOStudio optreedt als tussenpersoon of de dienst voor de gebruiker in koopt.
De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die met de website ondernomen worden.

12. Vrijwaring.
De gebruiker vrijwaart MOStudio voor aanspraken ten aanzien van auteursrechten betreffende door de gebruiker gepubliceerde materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

13. Restricties.
De volgende restricties gelden voor de websites, bij overtreding kan MOStudio de website zonder opgave van redenen verwijderen:

-Pornografische websites zijn niet toegestaan.
-Warez, hacking of phishingsites zijn niet toegestaan.
-Websites gerelateerd aan torrents/trackers zijn niet toegestaan.
-Criminele activiteiten op of via de website zijn niet toegestaan.
-De website mag niet worden gebruikt voor haatdragende, intimiderende, bedreigende, racistische, etnische of anderszins verwerpelijke activiteiten of dergelijke inhoud bevatten of ernaar verwijzen.
-De website mag minderjarigen niet schaden op welke manier dan ook.
-Massamailing via de website of het account is niet toegestaan (het account wordt automatisch geschorst).

14. Eigen promotie.
MOStudio heeft de vrijheid om het ontwerp voor eigen publiciteit of promotie te gebruiken. Zodra de gebruiker hiertegen schriftelijk bezwaar maakt zal MOStudio deze publiciteit of promotie naar wens van de gebruiker aanpassen of beëindigen.

5. Geschillen.
Verschillen van mening tussen de gebruiker en MOStudio worden in beginsel en zo mogelijk onderling opgelost.
Alle geschillen die naar aanleiding van de opdracht tussen de gebruiker en MOStudio ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

MOScloud

MOScloud is een onderdeel van MOStudio, een multidisciplinaire ontwerp studio met als kernactiviteit ontwerpen in de digitale en fysieke ruimte. Met MOScloud biedt MOStudio voor ZZP-ers en het MKB een gebruiksvriendelijk en betaalbaar platform voor een professionele presentatie op internet, het verkopen van producten via een webshop, beheer van email en contacten. MOScloud is uitermate geschikt voor professionals die met beeld werken zoals kuntenaars, fotografen, architecten, etc. MOScloud blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid.

MOScloud is onderdeel van MOStudio
Fanny Blankers-koenstraat 7, Arnhem (vestigingsadres)
KvK: 63404923
BTW: NL166561496B01

Website

Geschikt voor elk beeldschermMOScloud bestaat uit een websitesjabloon met een zeer gebruiksvriendelijk website beheerprogramma (Content Management System CMS) ontwikkeld en gebouwd door de ontwerpers en programmeurs van MOStudio. Het sjabloon kan naar eigen voorkeur worden vormgegeven en ingericht. De structuur van de website kan vrij worden ingericht met menu's en submenu's. Er is geen beperking aan het aantal webpagina's wat kan worden aangemaakt of het aantal afbeeldingen wat wordt gebruikt. Je personaliseert je website door je eigen kleurschema´s, lettertype en logo te gebruiken. Daarnaast kun je de website voorzien van een onbeperkt aantal beeldschermvullende achtergrondafbeeldingen.
Naast `normale` pagina's zijn er speciale pagina's voor nieuws, blogs, presentaties en een winkel met winkelwagen. Het CMS is Nederlandstalig en gebruiksvriendelijk. Met slechts enkele handelingen en zonder ingewikkelde handleidingen kunnen pagina's worden toegevoegd of gewijzigd en kunnen projecten, afbeeldingen of werk worden gepresenteerd in een galerie, portfolio of winkel. MOScloud wordt in de toekomst doorontwikkeld, je kunt zelf suggesties voor wijzigingen en uitbreidingen inbrengen. Uiteraard is een MOScloud-website te bekijken op elk apparaat en beeldscherm.

Enkele voorbeeldsite's:
 MOStudio voorbeeldwebsite  
 MOStudio voorbeeldwebwinkel  
 MARCEL BLOM beeldend kunstenaar  
 Twan Verheijen Architectuur en Webdesign  
 Maaike Wichern  

Portfolio, galerie en winkel

De website bevat naast de normale pagina's specifieke mogelijkheden om je werk of producten te presenteren en/of te verkopen. Met speciale presentatiepagina´s kan een galerie, portfolio of winkel worden ingericht. Door het werk of de producten in categorieën in te delen ontstaat de mogelijkheid het complete werk geordend te presenteren of aan te bieden. Een bestelprocedure vanuit de winkelwagen eindigt standaard in een bestelling per mail aan de verkoper en de koper en een orderoverzicht in het website beheerprogramma(CMS). Optioneel kan een betaaldienst als bijvoorbeeld Mollie.com worden gekoppeld.

Enkele voorbeelden:
 MARCEL BLOM beeldend kunstenaar, ruimtelijk werk  
 MARCEL BLOM beeldend kunstenaar, schilderijen  
 Twan Verheijen, protfolio  
 MOStudio voorbeeldwebwinkel Dameshoeden  

Blog of column

Columns of blogs kunnen eenvoudig worden gemaakt, geplaats en worden beheerd. Een blog kan worden geplaatst met een computer, een tablet maar ook met behulp van een smartphone. Natuurlijk kan een blog worden voorzien van afbeeldingen. De URL van de blog kan worden gedeeld op sociale media waardoor het bezoek aan de website kan worden vergroot. De meest recente blog wordt op de website getoond waarvandaan alle publicaties bereikbaar zijn. Door labels aan de blogs toe te kennen kan snel en eenvoudig binnen de publicaties worden gezocht. Een blog is interactief, bezoekers kunnen reageren op een blog waardoor een discussie kan ontstaan. Deze reacties worden direct onder de betreffende blog geplaatst en je wordt als eigenaar van de website d.m.v. een email hierover geïnformeerd.

Enkele voorbeelden:
 MOStudio voorbeeldwebsite, Column  
 MARCEL BLOM beeldend kunstenaar, observaties  

Nieuws

Nieuwsitems, aankondigingen en actualiteiten zijn op veel websites essentieel. Met MOScloud kunnen nieuwsberichten eenvoudig worden gemaakt, geplaats en beheerd. De laatste vijf items worden standaard getoond waarbij het laatste item bovenaan de lijst staat. Nieuwsitem kunnen worden voorzien van afbeeldingen en labels waardoor binnen de website eenvoudig naar publicaties kan worden gezocht.

Enkele voorbeelden:
 MOStudio voorbeeldwebsite, Nieuwspagina  
 MARCEL BLOM beeldend kunstenaar, Nieuws  

Beeldbeheer

Op de website kunnen eenvoudig en ongelimiteerd afbeeldingen worden geplaatst en beheerd op openbare en afgeschermde pagina's. Daarnaast kan een ongelimiteerd aantal afbeeldingen worden gebruikt als achtergrond om de website te personaliseren. Het uploaden van afbeeldingen gaat eenvoudig. Afbeeldingen hoeven niet vooraf te worden verkleind of bijgesneden, het contentmanagementsysteem verkleind de afbeeldingen zelf naar de optimale bestandsgrootte.

Bekijk de video:
 MOScloud beeldbeheer  

Contactenbeheer

De adresmodule maakt onderdeel uit van het compleet- en zakelijk pakket. Het volwaardige contactenbeheerprogramma is te benaderen via het contentmanagementsysteem. Het aantal contacten is ongelimiteerd. De database wordt gevuld vanuit de verschillende formulieren in de website. Natuurlijk kunnen contacten handmatig worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. De lijst kan worden gesorteerd op de verschillende velden en er kan in de lijst worden gezocht. Vanaf het zakelijk pakket wordt een exportprogramma meegeleverd waarmee de inhoud kan worden geexporteerd ten behoeve van andere programma's.

Bekijk de video:
 MOScloud Adressenbeheer  

Websitebeheer (CMS)

Wij vinden dat je zelf je website moet kunnen vormgeven, aanpassen en beheren zonder kennis van websites en zonder handleidingen. Daarom hebben we ons eigen ContentManagementSystem (CMS) ontwikkeld. Het is een programma waarmee eenvoudig en intuitief de website kan worden ingesteld, gevuld en beheerd. Met slechts enkele muisklikken kan een pagina worden toegevoegd of aangepast, kan een project compleet met afbeeldingen worden toegevoegd in het portfolio, kan een blog worden bijgehouden of een nieuwsitem worden toegevoegd.

Bekijk de video:
 MOScloud Websitebeheer  

Video

Deze pagina is in ontwikkeling.

Introductievideo

Instructievideo's

Pakketten

MOScloud is de oplossing voor je website, je presentaties, je beeldarchief en je contactenbeheer. MOScloud is een Nederlands product en volledig Nederlandstalig. Moscloud is verkrijgbaar in 5 verschillende pakketten:

1. Instappakket € 50,- per jaar
- Domein bij MOScloud ( www. je_domeinnaam .moscloud.nl )
- Eén jaar webhosting
- Volledig functionerende website met CMS*
- Onbeperkte data (beelden, tekst en informatie)
- Updates
2. Basispakket € 70,- per jaar
- Je eigen domein ( www. je_domeinnaam .nl )
- Eén emailadres met je domeinnaam
- Eén jaar webhosting
- Volledig functionerende website met CMS*
- Onbeperkte data (beelden, tekst en informatie)
- Updates
3. Compleetpakket € 100,- per jaar
- Als het basispakket
- Adressenmodule
- Webshopmodule met orderoverzicht, optioneel de koppeling met een betaaldienst.
- 5 emailadressen met je domeinnaam, met IMAP email in the cloud
4. Zakelijkpakket € 140,- per jaar
- Als het compleetpakket
- Google Analytics
- Exporteermogelijkheid van de adressendatabase naar Excel.
- 15 emailadressen met je domeinnaam, met IMAP email in the cloud
5. Op maat pakket € 140,- per jaar + eenmalige kosten
- Als het zakelijke pakket
- Specifiek vormgegeven website op basis van het CMS met database,
kosten van het ontwerpen en bouwen van de website is afhankelijk
van de specifieke wensen

CMS = ContentManagementSystem, een programma om je website vorm te geven, inhoud (content) toe te voegen en te beheren.
Alle bedragen exclusief 21% BTW.

Bestellen


Instappakket€ 50,- per jaar
Basispakket€ 70,- per jaar
Compleetpakket€ 100,- per jaar
Zakelijkpakket€ 140,- per jaar
Op maat pakket€ 140,- per jaar + eenmalige kosten


Nieuw domein aanvragen
Bestaand domein verhuizen


  Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.


Domeincheck

Controleer of je domeinnaam beschikbaar is: Domeincheck

Contactformulier